Mobile

 

1.   Produktbeskrivelse

Betingelserne omfatter rådgivning samt konsulentassistance.

2. Generel ansvarsplacering

Den part, der forestår aktiviteterne, har ansvaret for disse og de affødte konsekvenser. CURABIS udfører to forskellige typer opgaver: support og opsætning i Business Central samt udvikling og programmering. CURABIS og kunden samarbejder omkring testprocessen, hvor CURABIS er ansvarlig for at levere fejlfrie ydelser i henhold til de aftalte specifikationer. Kunden har det endelige ansvar for at foretage omhyggelige og tilstrækkelige tests af de leverede ydelser, inden de implementeres i produktionsmiljøet.

3.   Omfang/grundlag

3.1.  Kunden beskriver opgaven samt grundlaget for dennes løsning, herunder opgavens økonomiske ramme.

3.2.  Kunden skal forsyne CURABIS med alle nødvendige oplysninger til opgavens løsning.

3.3.  CURABIS holder i nødvendigt omfang kunden orienteret om opgavens løsning og skal straks underrette denne, hvis der opstår uforudsete problemer for at løse opgaven som aftalt, herunder overskridelse af evt. anslåede estimater.

3.4.  Kunden kan ændre i opgaven eller grundlaget for denne. Medfører ændringen merarbejde, og er der mellem parterne indgået aftale om fast vederlag, har CURABIS krav på tils­varende regulering af det aftalte vederlag.
Krav herom skal tilstilles kunden umiddelbart efter, at merarbej­det kan erkendes.

3.5.  Gældende timepris Kr. 1.550- ekskl. moms, medmindre andet er aftalt. Udgifter til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres og fremgår separat af faktura. Forbrugt tid til transport faktureres efter gældende timesats. Desuden afregnes kilometer efter statens gældende takster.

3.6.  CURABIS Aps forbeholder sig retten til at påbegynde en opgave og fakturere op til 6 timers arbejde uden forudgående samtykke fra Kunden. Kunden vil blive informeret om påbegyndelsen af opgaven og den tilsvarende fakturering. Ved opgaver udover 6 timer indhenter CURABIS accept ved enten skriftligt eller mundtligt at estimere opgavens omfang over for kunden.

3.7. CURABIS Aps udarbejder estimater for de påtænkte opgaver baseret på de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for vurderingen. Disse estimater er beregnet som vejledende og er underlagt ændringer, da de kan påvirkes af forskellige faktorer såsom ændringer i opgavens omfang eller kompleksitet.

3.8. Estimaterne udarbejdet af CURABIS Aps er ikke at betragte som bindende tilbud, men derimod som vejledende priser baseret på den aktuelle vurdering af opgaven. Priserne kan variere og er underlagt ændringer som følge af ændringer i opgavens omfang, uforudsete hændelser eller andre relevante faktorer. CURABIS Aps bestræber sig på at holde estimaterne inden for en margin på +/- 20% af det oprindelige estimat.

4.   Forholdet til andre konsulenter

4.1.  CURABIS skal inden aftalens indgåelse gøres bekendt med evt. øvrige rådgivere, som måtte være tilknyttet opgaven og samar­bejder med disse.

4.2.  Hvis flere rådgivere er tilknyttet opgaven, skal kunden udpege en projektleder.

5.   Ejendomsret/ophavsret samt overdragelighed m.v.

5.1.  CURABIS har ejendomsforbehold i produktet efter lovgivningen herom, indtil det aftalte vederlag er betalt.

5.2.  Kunden er berettiget til den aftalte brug af produktet og må ikke uden CURABIS’ samtykke anvende dette på anden måde.

5.3.  CURABIS har ejendoms‑ og ophavsretten til ideer og det materia­le, CURABIS har udarbejdet i forbindelse med opgavens løsning. Ændringer af programmel, dokumentation og lignende, som CURABIS har udarbejdet i forbindelse med opgavens løsning, videre­overdragelse af dette eller kopiering heraf (dog undtaget sikker­hedskopier) er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra CURABIS.

6.   Forbehold og ansvarsbegrænsning vedr. patent- og anden immaterialret

6.1.  Fremsættes der påstand om, eller viser der sig risiko for, at det af CURABIS udførte arbejde krænker patent‑ eller anden imma­terialret, accepterer kunden, at CURABIS efter eget valg enten hos den berettigede opnår ret til fortsat brug eller foretager ændringer, så der ikke længere foreligger krænkelse.

6.2.  Er ingen af disse muligheder opnåelige på vilkår, som efter CURABIS’ skøn er rimelige, accepterer kunden ‑ efter skriftlig an­modning fra CURABIS ‑ at kunden må ophøre med at anvende pro­duktet, og CURABIS tilbagebetaler den af kunden erlagte betaling i det omfang produktets værdi er reduceret for kunden.

6.3.  CURABIS er uden ansvar, hvis en påstand om krænkelse kan tilskrives kundens kontraktforhold med tredjemand eller kun­dens ændring af produktet eller brug af dette uden for de aftalte eller forudsatte rammer.

6.4.  Ovenstående angiver CURABIS’ maksimale ansvar med hensyn til enhver krænkelse af patenter eller andre immaterielle rettighe­der.

7.   Tidsfrister

7.1.  Mellem parterne kan der i en skriftlig aftale fastsættes nærmere tidsfrister for CURABIS’ løsning af opgaven eller for dele af denne, for beslutninger, som kunden skal træffe, for kundens afgivelse af materiale, som er nødvendig for opgavens løsning, samt for kundens egne ydelser.

7.2.  CURABIS kan kræve forlængelse af aftalens tidsfrister, når løsning af opgaven forsinkes:

a) ved ændringer af opgaven efter kundens anmodning.

b) hvis kunden eller en af kundens øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer materiale eller ydelser inden for aftalte tidsfrister.

c) ved begivenheder, som CURABIS ikke er herre over, og som CURABIS ikke forudså eller burde have forudset, jfr. 11.

7.3.  CURABIS skal straks skriftligt meddele kunden, når CURABIS anser sig berettiget til forlængelse af tidsfrister og på forlangende godtgøre, at forsinkelsen skyldes forhold, der berettiger til frist­forlængelse.

7.4    Hvis der opstår behov for at forlænge en tidsfrist i henhold til en opgave/kontrakt, skal parterne kommunikere åbent og samarbejde om at fastsætte en ny, passende frist. Enhver forlængelse af tidsfrister skal dokumenteres skriftligt og indgå i en revideret tidsplan, der er accepteret af begge parter. Kunden skal bestræbe sig på at minimere behovet for tidsfristforlængelser og skal straks underrette CURABIS om eventuelle ændringer i projektets tidsplan.

7.5.  Hvis den samlede fristforlængelse, jfr. 7.2. og 7.4. overstiger 3 måneder, er CURABIS berettiget til at anse opgaven for standset og kræve sædvanlig betaling for de udførte ydelser samt dækning af udgifter, som bestemt i punkt 9.1.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. CURABIS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i de leverede ydelser, medmindre sådanne fejl eller mangler skyldes grov uagtsomhed fra CURABIS' side. CURABIS' ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det aftalte vederlag for den pågældende opgave.

8.2. CURABIS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af de leverede ydelser, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser, eller tab af data.

8.3. Kunden er ansvarlig for at foretage omhyggelige og tilstrækkelige tests af de leverede ydelser inden implementering i produktionsmiljøet. CURABIS påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler, der opstår efter implementering, medmindre sådanne fejl eller mangler skyldes CURABIS' grove uagtsomhed.

8.4.  CURABIS er i intet tilfælde ansvarlig for evt. forsinkelse, med­mindre denne skyldes grov uagtsomhed fra CURABIS’ side. CURABIS’ ansvar er under alle omstændigheder maksimeret til CURABIS’ samlede vederlag for opgaven.

8.5.  CURABIS’ ansvar for evt. mangler er begrænset til fejlrettelse. Kan CURABIS ikke foretage fejlrettelse, har kunden ret til ‑ mod helt eller delvist at ophøre med brugen af produktet ‑ at kræve det erlagte vederlag tilbage eller ved fortsat brug at kræve et for­holdsmæssigt afslag.

8.6.  CURABIS er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller skader, herunder produktansvarstingsskader, der opstår, medens produktet er i kundens besiddelse.

8.7.  Kunden fortaber retten til at gøre ansvar gældende, hvis kunden ikke skriftligt reklamerer over for CURABIS straks, efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværel­sen af CURABIS’ mulige ansvar.

8.8.  Hvis kundens forhold resulterer i at det aftalte arbejde ikke har været muligt at levere, faktureres kunden det aftalte timetal med fradrag for afsatte konsulents/ konsulenters anden fakturering i samme periode. CURABIS Aps. kan ikke gøres ansvarlig for forhold der kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtigelser.

9.   Udskydelse og standsning af opgaver

9.1.  Udskydes løsningen af en opgave, efter at CURABIS er påbe­gyndt denne, og uden at udskydelsen skyldes CURABIS’ forhold, er CURABIS berettiget til ‑ foruden honorar for det indtil udskydelsen udførte arbejde ‑ at kræve de udgifter dækket, som CURABIS påføres i anledning af, at opgaven udskydes, herunder løn til overflødig­gjort arbejdskraft m.v. CURABIS er dog pligtig at søge disse udgifter begrænset mest muligt.

9.2.  Genoptages en opgave, som har været udskudt eller stand­set, er CURABIS berettiget til at kræve honorar for det merarbejde, som er forbundet med opgavens genoptagelse.

9.3.  Stilles løsningen af en opgave i bero i mere end 3 måneder, er CURABIS berettiget til at anse opgaven for standset og kræve dækning af udgifter som bestemt i punkt 9.1.

9.4.  Standses en opgave, er kunden ikke berettiget til at anvende det af CURABIS udarbejdede materiale eller dele heraf.

9.5.   Udskydelse af opgaver kan medføre forsinkelser i projektets gennemførelse og kan påvirke leveringsdatoer og aftalte tidsfrister. Hvis opgaver udskydes af kunden eller på grund af begivenheder uden for CURABIS' kontrol, skal parterne samarbejde om at evaluere og håndtere konsekvenserne af forsinkelserne. CURABIS forbeholder sig retten til at kræve kompensation for eventuelle ekstraomkostninger eller tab som følge af udskydelse af opgaver.

10. Betaling

10.1.   Vederlaget for rådgivning og konsulentassistance betales enten efter regning efter CURABIS’ til enhver tid gældende satser eller efter pristilbud til aftalt fast pris eller en kombination heraf.

10.2.   CURABIS’ udgifter til rejser og ophold betales særskilt ud over det aftalte vederlag.

10.3.   Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Ved manglende betaling til forfaldsdato påløber der morarenter efter CURABIS’ sædvanlige sats.

10.4.   Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offent­lige afgifter, som CURABIS er forpligtet til at opkræve hos kunden. Sådanne afgifter afholdes af kunden ud over det/de aftalte veder­lag.

10.5.   CURABIS’ vederlag for personelle ydelser reguleres uden forudgående varsel med 1 %, for hver gang nettoprisindekset stiger med 1 point. Reguleringen sker på grundlag af basispriser­ne (nettoprisindeks = 100).

Reguleringen sker med virkning fra enhver 1. april på grundlag af det gennemsnitlige nettoprisindeks for henholdsvis november, december og januar måned og enhver 1. oktober på grundlag af det gennemsnitlige nettoprisindeks for månederne maj, juni og juli.

Herudover kan CURABIS med 3 måneders varsel forhøje de aftalte vederlag. I sådanne tilfælde kan kunden dog ved skriftlig meddelelse, inden 1 måned efter modtagelsen af meddelelse om prisændring, opsige aftalen med CURABIS fra ændringens ikrafttrædelsesdato uanset de gældende opsigelsesregler. Finder opsigelse ikke sted, betragtes de ændrede vilkår som godkendt af kunden.

 11. Kundens forpligtigelser

11.1 Det er afgørende at kunden medvirker aktivt i processen for at opnå en succesfuld gennemførelse af arbejdet. Kunden har pligt til at informere CURABIS Aps. om alle forhold der har betydning for opgavens løsning, herunder information om processer, beslutninger og mål. Kunden bør bidrage til planlægning af arbejdet samt tildele egne ressourcer, så arbejdet kan leveres som aftalt. Kunden er ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer samt Backup.

11.2. Uden en gyldig supportaftale mellem parterne, har CURABIS ApS en svartid på op til to arbejdsdage for nye henvendelser fra Kunden vedrørende support eller assistance.

11.3 Henvendelser vedrørende support eller assistance skal rettes til den fælles mailboks support@curabis.dk. Direkte henvendelser til den enkelte konsulent er kun tilladt under løbende projekter/opgaver og bør koordineres med den overordnede kommunikationskanal.

11.4. Kundens svaretider ved tests

11.4.1. Kunden forpligter sig til at reagere på CURABIS' anmodninger om testning inden for 8 arbejdstimer. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at give feedback om testresultater, identificere eventuelle fejl eller mangler og tage stilling til eventuelle ændringsforslag fra CURABIS.

11.4.2. Kunden forventes at være tilgængelig for testaktiviteter i henhold til den aftalte tidsplan, og eventuelle forsinkelser i kundens svar kan påvirke projektets tidsplan og leveringsdatoer.

12. Garanti

12.1 CURABIS Aps er ansvarlig for at opgaven udføres og leveres i overensstemmelse med beskrivelse af opgaven. CURABIS Aps er ydermere ansvarlig for at opgaven udføres med behørig omhu og kompetence samt lever op til en god faglig standard på området. Varer leveret i forbindelse med ordren er underlagt producentens/forhandlerens garanti. CURABIS Aps giver ingen garanti udover denne. Fejl eller mangler, der opstår på grund af mangelfuld afdækning af opgaven fra kundens side, er ikke omfattet af CURABIS Aps' garanti. Sådanne fejl eller mangler kan imidlertid afhjælpes gennem udvidelse af opgaven og dermed estimatet, efter aftale mellem CURABIS Aps og kunden.

12.2 CURABIS Aps fraskriver sig enhver form for garanti på tredjepartsprodukter, herunder software, hardware eller andre produkter, der leveres eller anvendes som en del af opgaven. Kunden er alene ansvarlig for eventuelle garantier, der gives af producenter eller forhandlere af sådanne produkter. CURABIS Aps kan dog, efter eget skøn og mod betaling efter gældende timesats, yde assistance til at afhjælpe fejl eller mangler i tredjepartsprodukter. Kunden accepterer, at afhjælpning af sådanne fejl eller mangler kan medføre ekstra omkostninger og tidsforbrug, som faktureres særskilt. Eventuelle garantier eller supportaftaler for tredjepartsprodukter er underlagt betingelserne og vilkårene for disse produkter.

13. Reklamation

13.1 Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og teste det leverede ved hver opgaves afslutning. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunde, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give CURABIS Aps skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Hvis den leverede konsulentassistance må betegnes som mangelfuld og dette ikke burde være opdaget af kunden, kan kunden påberåbe sig dette. Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 3 måneder efter opgavens aflevering.
For varer gælder reglerne i varens dokumentation. I tilfælde af reklamation over vare, skal kunden straks manglen opdages påberåbe sig dette overfor producenten/ forhandleren.

14. Force majeure

14.1 CURABIS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af CURABIS’ for­pligtelser, herunder forsinkelser og/eller mangler, der kan henføres til forhold, over hvilke CURABIS ikke er herre, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import‑ eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder afbrydelse af eller svigt i energiforsyning samt indtrædelse af force majeure hos underle­verandører.

15. Tavshedspligt

15.1 Hver af parterne og disses personale har tavshedspligt vedrøren­de ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet af den anden part. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens ophør.

16. Værneting og lovvalg

16.1 Dansk ret finder anvendelse på evt. tvister, og enhver retssag vil efter CURABIS’ valg kunne anlægges ved retten i København. CURABIS er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler.